Att välja rätt port

Att välja rätt port = stor energibesparing

När man väljer att installera en port är avsikten alltid att skilja av två miljöer vad gäller kyla, drag damm, buller etc. Det optimala valet av lösning ska leda till att porten hålls i stängt läge så stor del av tiden som möjligt.

Funktion

Gäller det en port till en uppvärmd lokal med endast låg öppningsfrekvens, är en välisolerad takskjutport ofta det optimala valet. Till utrymmen med lägre temperaturkrav, eller där en kraftigare och tåligare portkonstruktion krävs lämpar sig den isolerade metallrullporten väl. 

I en mera trafikerad portöppning är emellertid en snabb och tät snabbrullport med automatisk öppnings- och stängningsfunktion alltid det optimala valet ur funktionssynpunkt. 

Portstorlek

Man bör också se till att portöppningen inte görs större än nödvändigt, eftersom hastigheten på den luft, som strömmar genom öppningen, är proportionell mot temperaturskillnaden och höjden på portöppningen. Det innebär att lufthastigheten ökar snabbt med höjden på porten, men innebär också att lufthastigheten i en vertikalgående port blir lägre, eftersom den fulla öppningshöjden bara exponeras under en kort tid.

En vertikalgående port är också fördelaktig när det gäller att uppnå en konstruktion som tätar väl mot marken. 

Öppningsfrekvens

När det gäller att spara energi, är öppningsfrekvensen helt avgörande för valet mellan en långsam isolerad port kontra en snabb oisolerad port. Att kombinera de två egenskaperna låter sig inte göras eftersom en ökad vikt och volym genom ökad isolering omedelbart medför att portens hastighet måste minskas och att slitaget ökar dramatiskt. En kollision med en sådan port skulle också medföra mycket höga reparationskostnader leda till längre driftstörningar.

Teoretiska beräkningar visar att redan vid en öppningsfrekvens av ca 5 ggr per timma kan upp till 90 % av energiförlusterna hänföras till ventilationsförluster under den tid porten är öppen. Portens isolationsvärde är under dessa förutsättningar av mycket liten betydelse och man bör följaktligen välja en snabb automatisk port. Det är i denna typ av öppningar som NORDIC’s snabbrullportar snabbast betalar sig.  

Har man längre perioder när portöppningen inte används kan en komplettering av snabbporten, med en billig, manuell, isolerad port, monterad på portöppningens andra sida, vara ekonomisk ur energisynpunkt.

En analys av öppningsfrekvensen innan man väljer porttyp kan alltså visa sig mycket lönsam.

Slitage

Med ökad öppningsfrekvens följer ökat slitage och ökad risk för kollisioner med fordon. Man bör därför tänka igenom valet av porttyp och styrsystem extra noga och eventuellt komplettera med t.ex. induktionsslingor eller säkerhetsradar. Ett siktfält eller fönster i portbladet bidrar också effektivt till höjd säkerhet. 

NORDIC snabbrullportar, som är avsedda för högtrafikerade öppningar, är konstruerad så att antalet slitagedelar är minimerade och så att skadorna vid en kollision undviks eller begränsas.

I t ex en NORDIC snabbrullport 1000 är fjädrarna därför dimensionerade för 100.000-tals öppningar, att jämföra med en standard takskjutport där fjädrarna är dimensionerade för ca 15- 20.000 öppningar. 

Det flexibla portbladet av kraftig, 2 mm PVC-belagd polyesterväv i en NORDIC snabbrullport motstår också många års slitage och t.o.m. en kollision med en truck.